Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Hỏi: Công ty của chúng tôi mới ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác. Như vậy, nghĩa vụ thuế mà công ty chúng tôi phải nộp như thế nào? Hỏi: Công ty của chúng tôi mới ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác. Như vậy, nghĩa vụ thuế mà công ty chúng tôi phải nộp như thế nào?

Trả lời: 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật thuế giá trị gia tăng; Luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn các luật trên.

Trường hợp, công ty ông ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho một công ty khác thì công ty ông phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập có được từ chuyển quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Hoạt động chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản chỉ hợp pháp khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản và cho phép chuyển nhượng.
 
 

ls le trung son cr

Khách hàng

TƯ VẤN PHÁP LUẬT


Tìm kiếm

DỊCH VỤ CUNG CẤP

trong nuoc

nn