V?n b?n php lu?t
1 Thng t? 103/2012/N?-CP quy ??nh v? m?c l??ng t?i thi?u vng n?m 2013 Tải về máy
2 Thng t? 13/2012 Tải về máy
3 Lu?t Cng ?on c?a Qu?c h?i, s? 12 /2012 QH 13 Tải về máy
4 Quy?t ??nh S?: 13/2012/Q?-UBND TP H N?i v? vi?c s?a ??i, b? sung c?a quy ??nh bn, cho thu s? d?ng nh c thu nh?p th?p Tải về máy
5 Ngh? ??nh s? 42 quy ??nh v? qu?n l, s? d?ng ??t tr?ng la t?i cc vng tr?ng la trn c? n??c. Tải về máy
6 Thng t? lin t?ch 12/2012/TTLT-BL?TBXH-BYT c?a B? Lao ??ng Th??ng binh v X h?i, B? Y t? v? vi?c h??ng d?n khai bo, ?i?u tra, th?ng k v bo co tai n?n lao ??ng Tải về máy
7 Thng t? 14/2012/TT- NHNN c?a Ngn hng Nh n??c Vi?t Nam quy ??nh li su?t cho vay ng?n h?n t?i ?a b?ng ??ng Vi?t Nam Tải về máy
8 Thng t? 10/2012/TT- BL?TBXH v? vi?c h??ng d?n th?c hi?n m?c l??ng t?i thi?u chung ??i v?i cng ty TNHH m?t thnh vin do Nh n??c lm ch? s? h?u Tải về máy
9 Thng t? 09/2012/TT-BL?TBXH v? ?i?u ch?nh l??ng h?u , tr? c?p BHXH v tr? c?p hng thng theo ngh? ??nh 35/2012 c?a Chnh ph? Tải về máy
10 Thng t? s? : 202/2011/TT-BTC h??ng d?n x? l ti chnh v xc ??nh gi tr? doanh nghi?p khi th?c hi?n chuy?n doanh nghi?p 100% v?n nh n??c thnh cng ty c? ph?n Tải về máy
11 Thng t? lin t?ch s? 40/2011/TTLT-BL?TBXH-BYT quy ??nh cc ?i?u ki?n lao ??ng c h?i v cc cng vi?c khng ???c s? d?ng lao ??ng n? Tải về máy
12 Thng t? s? 01/2012/TT-BL?TBXH quy ??nh m?c ?i?u ch?nh ti?n l??ng, ti?n cng v thu nh?p thng ? ?ng b?o hi?m x h?i Tải về máy
13 Thng t? 170/2011/TT-BTC c?a th? t??ng chnh ph? v? vi?c gia h?n n?p thu? TNDN n?m 2011 cho cc doanh nghi?p s? d?ng nhi?u lao ??ng Tải về máy
14 Ngh? quy?t s? 17/2011/QH13 v? quy ho?ch s? d?ng ??t ??n n?m 2020 v k? ho?ch s? d?ng ??t 5 n?m (2011 - 2015) c?p qu?c gia Tải về máy
15 Quy?t ??nh s? 2093 /Q? - TTg v? vi?c gi?m ti?n thu ??t n?m 2011 v n?m 2012 ??i v?i m?t s? t? ch?c kinh t? Tải về máy
16 N? 09 -2009 ban hnh quy ch? qu?n l ti chnh v qu?n l v?n gp c?a Cty Nh n??c v qu?n l v?n nh n??c ??u t? vo doanh nghi?p khc Tải về máy
17 N? 160 h??ng d?n php l?nh ngo?i h?i Tải về máy
18 N? 160 h??ng d?n php l?nh ngo?i h?i Tải về máy
19 N? 134-2005 ban hnh quy ch? v? vay v tr? n? n??c ngoi Tải về máy
20 N? 198 v? thu ti?n s? d?ng ??t Tải về máy
21 Incoterms 2010 Changes summary - VN Tải về máy
22 Incoterms 2010 Changes Summary - EN Tải về máy
23 N? 67/2005 Quy ??nh chi ti?t thi hnh m?t s? ?i?u c?a php l?nh gim ??nh t? php Tải về máy
24 Php l?nh gim ??nh t? php .2004 Tải về máy
25 Lu?t kinh doanh b?t ??ng s?n n?m 2006 Tải về máy
26 Php l?nh ngo?i h?i n?m 2005 Tải về máy
27 N? 70 Quy ??nh v? m?c l??ng t?i thi?u vng n?m 2011 Tải về máy
28 Lu?t B?o hi?m x h?i n?m 2006 Tải về máy
29 van ban Tải về máy
30 Lu?t ??u t? c?a qu?c h?i n??c CHXHXNVN s? 59/2005 /QH11 ngy 29/11/2005 Tải về máy
31 Lu?t ??u t? c?a qu?c h?i n??c CHXHCNVN s? 59/2005 ngy 29/11/2005 Tải về máy
32 Ngh? ??nh s? 108/2006/N? - CP h??ng d?n thi hnh lu?t ??u t? n??c ngoa t?i Vi?t Nam Tải về máy
33 Nghj ??nh c?a chnh ph? s? 14/2007 N? - CP ngy 19/01/2007 qui ??nh chi ti?t v? thi hnh ?i?u lu?t ch?ng khon Tải về máy
34 Ngh? ??nh c?a chnh ph? s? 16/2005/N? - CP v? qu?n l d? n v ??u t? xy d?ng cng trnh Tải về máy
35 Ngh? ??nh c?a chnh ph? s? 02/2008/N? - CP ngy 04/01/2008 qui ??nh chi ti?t v h??ng d?n ?i?u hnh m?t s? lu?t cng ch?ng Tải về máy
36 Ngh? ?inh s? 118/2005/N? - CP v? ?i?u ch?nh m?c l??ng t?i thi?u Tải về máy
37 Ngh? ??nh s? 117/2005/N? - CP v? tr? c?p l??ng h?u v tr? c?p b?o hi?m Tải về máy
38 B? lu?t lao ??ng 1992 Tải về máy
39 Ngh? ?inh s? 05/2005/N? - CP v? ??u gi
40 Ngh? ??nh s? 05/2005/N? - CP v? ??u gi Tải về máy
41 Ngh? ??nh s? 12/2006 N? - CP qui ??nh chi ti?t v? thi hnh lu?t
42 Lu?t ngn hng nh n??c n?m 1997
43 Lu?t thu? gi tr? gia t?ng n?m 1997 Tải về máy
44 Ngh? ??nh s? 152/2004/N? - CP S?a ??i b? xung ngh? ??nh 64/2003/N? - CP
45 Ngh? ??nh s? 152/2004/N? - CP S?a ??i b? xung ngh? ??nh 64/2003/N? - CP
46 Ngh? ??nh c?a Chnh Ph? s? 64/2003/N?-CP ngy 11/06/2003
47 Lu?t Thu? thu nh?p doanh nghi?p s? 09/2003/QH11 ngy 17/6/2003 Tải về máy
48 Lu?t Thu? thu nh?p doanh nghi?p s? 09/2003/QH11 ngy 17/6/2003 Tải về máy
49 Ngh? ??nh c?a chnh ph? s? 88/2006/ N? - CP ngy 29/08/2006 v? ??ng k kinh doanh Tải về máy
50 Ngh? ??nh s? 138/2007/N?-CP do Chnh ph? ban hnh ngy 28/08/2007 Tải về máy
51 Lu?t doanh nghi?p c?a qu?c h?i n??c CHXHCNVN s? 60/2005 QH 11 Tải về máy
52 Ngh? ??nh c?a chnh ph? s? 78/2006/N? - CP ngy 09/08/2006
53 Ngh? ??nh c?a chnh ph? s? 78/2006/N? - CP ngy 09/08/2006
54 Ngh? ??nh c?a chnh ph? s? 78/2007/N? - CP ngy 11-5-2007
55 Ngh? ??nh s? 108/2006/N?/CP h??ng d?n thi hnh lu?t d?u t? n??c ngoi t?i Vi?t nam
56 Ngh? ??nh s? 108/2006/N?/CP h??ng d?n thi hnh lu?t d?u t? n??c ngoi t?i Vi?t nam
57 Lu?t ??u t? c?a qu?c h?i n??c CHXHCNVN s? 59/2005/QH11 ngy 29/12/2005
58 B? lu?t t? t?ng hnh s? Tải về máy
59 B? lu?t hnh s? 1999 Tải về máy
60 sdfsd Tải về máy
61 B? lu?t dn s? 2005 Tải về máy
62 L?nh v?c p d?ng v l?i ch c?a vi?c th?c thi lu?t c?nh tranh Tải về máy
 

CU CHUY?N PHP LU?T

Xem thêm...

Nghin c?u - trao ??i

Xem thêm...
 

ls le trung son cr

Khch hng

Tin m?i c?p nh?t

Tm ki?m

D?CH V? CUNG C?P

trong nuoc

nn